โทรทันที! บริการดี มีคุณภาพ

ไทรเกาหลี.com

ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์ม
รังสิต-นครนายก คลอง 13
เลขที่ 48 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170

ฟาร์มและร้านของ “ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์ม”
ตั้งอยู่ที่รังสิต-นครนายก คลอง 13

14.151974, 100.899095

This image has an empty alt attribute; its file name is Promotion-3-300x86.png

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์ม ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่าเรื่องความเป็นส่วนตัว และเคารพสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลใดในการดำเนินธุรกิจของไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มเป็นเรื่องสำคัญ เมื่อไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า (“ลูกค้า”) ซึ่งเป็นผู้ติดต่อเข้ามายังไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ ปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ของไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มโดยเฉพาะเพื่อให้บริการกับลูกค้า ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มตระหนักในความไว้วางใจของลูกค้า ดังนั้น ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าด้วยความระมัดระวังและอย่างสมเหตุสมผล โดยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

นโยบายความเป็นส่วนตัว 

ดังนั้น ไทรเกาหลีซี ซั่นฟาร์มในฐานะผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตระหนักถึงหน้าที่ตามกฎหมายในการแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงนโยบายความเป็นส่วน ตัว เพื่ออธิบายถึงการเก็บรวบรวม ใช้ วิเคราะห์และประมวลผล รวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และสิทธิของลูกค้าในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มจึงได้จัดทำและมีจุดประสงค์แจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น (“นโยบาย”) โดยไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มยืนยันว่า จะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และโดยเฉพาะนโยบายฉบับนี้ ในการประมวลผลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้เฉพาะ สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการโดยไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ การให้บริการที่ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มดำเนินการกับลูกค้าโดยตรงเท่านั้น โดยจะไม่มีผลบังคับใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มหรือบุคคลภายนอกอื่น แม้จะมีการให้บริการต่อเนื่องเชื่อมโยงมาจากบริการของไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มก็ตาม เนื่องด้วยไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มไม่มีอำนาจควบคุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว และไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มแนะนำให้ลูกค้าศึกษานโยบายการประมวลผลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกดังกล่าวแยกต่างหาก

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มขอสงวนสิทธิในการแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มอาจเปลี่ยนแปลง และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจมีการประกาศใช้เป็นการทั่วไป โดยการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลทันทีเมื่อไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มเผยแพร่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แก้ไขดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์ม และ/หรือผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่นที่ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มอาจมีกับลูกค้า

นิยามคำศัพท์ที่สำคัญ

 1. ข้อมูลส่วนบุคคล (ทั่วไป) หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลธรรมดาคนหนึ่งนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม 
 2. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มมีการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งภายใต้นโยบายฉบับนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา และตัวแทนผู้มีอำนาจลงนาม หรือบุคคลเกี่ยวข้องอื่นของลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล (เช่น กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้รับมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น)

ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย กรณีที่ลูกค้านำส่งข้อมูลของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องของลูกค้าให้แก่ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์ม เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ทางไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มจะถือว่า ลูกค้าได้ให้การรับประกันการสิทธิในการส่งต่อเปิดเผยข้อมูลของเจ้าของข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดให้แก่ ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มเพื่อการประมวลผลข้อมูลภายใต้นโยบายฉบับนี้แล้ว

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากหลายแหล่งที่มา โดยแบ่งเป็น 3 แหล่งที่มาหลัก ได้แก่ 

 1. การได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าโดยตรง ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ (ก) การติดต่อสอบถามผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มอาจมีสำหรับการติดต่อกับลูกค้า ได้แก่ โทรศัพท์ / Social Media / Website (ทั้งของไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มเองและของพันธมิตร) เพื่อขอรับข้อมูลการเช่า บริการ หรือการติดต่อสอบถามร้องเรียนอื่นใด (ข) การลงทะเบียนโดยการสร้างบัญชีผ่าน Website เพื่อเริ่มใช้งาน (ค) การที่ลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มผ่านช่องทางต่าง ๆ (ง) การที่ลูกค้ากรอก นำส่งข้อมูล รวมถึงเอกสารอื่นเพื่อประกอบการทำเอกสารสัญญาเช่าพื้นที่ ขนย้าย ตกแต่ง
 2. การได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากระบบปฏิบัติการของไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์ม ซึ่งระบบของไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มจะจัดเก็บโดยอัตโนมัติเมื่อลูกค้าเข้าชมเว็บ ไซต์หรือติดต่อผ่านช่องทาง Online ของไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์ม 
 3. การได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม เช่น Agent ผู้ให้บริการภายนอกที่ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มอาจว่าจ้างให้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล พันธมิตร รวมถึงไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มในเครือ ทั้งนี้ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงแหล่งที่มาของข้อมูล
 4.  

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า (รวมถึงโดยเฉพาะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการนิยามไว้) เท่าที่จำเป็นในการให้บริการกับลูกค้า และเพื่อดำเนินธุรกิจในทางที่ลูกค้าสามารถคาดหวังได้ว่าไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อการนั้น ทั้งนี้ เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ของลูกค้า ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์ 

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มจะเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ด้วยวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย โดยที่ไม่ทำให้สิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับผลกระทบเกินสมควร ทั้งนี้ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ระบุไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่และสิทธิตามสัญญา ที่ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มอาจมีกับลูกค้า ภายใต้สัญญาต่างตอบแทน สัญญาเช่า สัญญาการให้บริการที่จะมีการลงนามระหว่างกัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
  • การให้บริการติดต่อกลับไปยังลูกค้าที่แสดงความสนใจใช้บริการ 
  • การให้บริการประสานงาน เพื่อการจัดทำสัญญา รวมถึงการประสานงานเพื่อการให้บริการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้บริการดูแลปรับปรุง ตกแต่งห้อง ทำความสะอาด และขนย้าย)
  • การปฏิบัติตามสัญญาอื่นที่ลูกค้าและไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของลูกค้า
 2. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายตามที่ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มอาจต้องปฏิบัติตาม ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หน้าที่ภายใต้กฎหมายการจัดทำเอกสารบัญชีและภาษี รวมถึงหน้าที่ตามกฎหมายอื่นใด
 3. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์ม หรือของบุคคลอื่น โดยไม่กระทบสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของข้อมูลมากเกินสมควร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
  • การสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มมีกับลูกค้า ซึ่งอาจรวมถึงการวิเคราะห์ สอบสวน จัดการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์ม การสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ การจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการให้บริการของไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มให้แก่ลูกค้า การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงภาพรวมขององค์กร ทั้งนี้ ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มสงวนสิทธิ์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็น และอาจเก็บข้อมูลในลักษณะของสถิติที่ไม่สามารถระบุตัวตนของลูกค้าต่อเนื่อง
  • การวิเคราะห์ความสนใจของลูกค้า เพื่อการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการต่าง ๆ ของไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์ม ให้สามารถตอบสนองความต้องการและความสนใจของลูกค้าแต่ละท่าน และลูกค้าในภาพรวมของไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์ม รวมถึงการนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานระบบออนไลน์และเว็บไซต์ของไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์ม
  • การปกป้องและต่อสู้สิทธิการเรียกร้องใดที่ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มอาจมีกับลูกค้า ซึ่งเพื่อการดำเนินการวัตถุประสงค์ดังกล่าว ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มสงวนสิทธิ์เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นระยะเวลาที่จำเป็นตลอดระยะอายุความที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย 
  • การใช้ข้อมูลภาพถ่ายและข้อมูลการประชาสัมพันธ์อื่นของเจ้าของข้อมูลที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์ม 
  • การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้บริการของลูกค้า เพื่อการวางแผนการตลาด โดยเฉพาะการทำการตลาดประชาสัมพันธ์ไปยังบุคคลอื่นที่อาจมีลักษณะใกล้เคียงกับท่านได้มากขึ้น ทั้งนี้ไม่รวมถึง การทำการตลาดโดยตรงไปยังลูกค้า
 4. กรณีที่ท่านให้ความยินยอม ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อจุดประสงค์เฉพาะที่ลูกค้าให้ความยินยอมเฉพาะ เช่น การใช้ข้อมูลเพื่อการติดต่อประชาสัมพันธ์หรือทำการตลาดโดยตรงของไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์ม หรือของไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มในเครือ หรือการ
  ส่งต่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มในเครือ และ/หรือพันธมิตร เพื่อการทำการตลาดโดยไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มในเครือหรือพันธมิตร เป็นต้น ทั้งนี้ ลูกค้ามีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของลูกค้าที่ให้ไว้กับไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์ม ได้ตลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
 5.  

ระยะเวลาจัดเก็บและสถานที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด ตราบเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็นที่ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มจะต้องจัดเก็บรวบรวมและประมวลผล ซึ่งรวมไปถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับในเรื่องดังกล่าว ตลอดระยะเวลาสัญญาที่เกี่ยวข้อง และไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้หลังระยะเวลาที่สัญญาที่ลูกค้าได้ทำไว้กับไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มสิ้นผลบังคับระยะเวลาหนึ่ง โดยสอดคล้องตามระยะเวลาและอายุความของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มจะจัดเก็บไว้ในสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสมตามประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มอาจมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปแม้จะพ้นกำหนดอายุความตามกฎหมายแล้วก็ตาม เช่น กรณีอยู่ระหว่างการดำเนินคดีหรือพิจารณาคดีตามกฎหมาย เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลักการแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มได้รับจะไม่ได้รับการเปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอก แต่ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มอาจมีความจำเป็น ต้องเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

 1. เปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกของไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์ม ซึ่งอาจรวมถึง (i) ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มในเครือ ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มพันธมิตร ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการสนับสนุนแก่ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์ม ในการให้บริการหรือการปฏิบัติหน้าที่และใช้สิทธิที่ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มอาจมีต่อลูกค้า เช่น ผู้ให้บริการภายนอกที่จะให้บริการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้บริการดูแลปรับปรุง ตกแต่งห้อง บริการซักอบรีด ทำความสะอาด และขนย้าย)ให้แก่ลูกค้า ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ii) ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์ม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการที่ปรึกษาต่าง ๆ แก่ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์ม ทั้งนี้ สำหรับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทั้งหมด ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มรับประกันจะส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่บุคคลดังกล่าว เฉพาะตามขอบวัตถุประสงค์ที่ระบุบนพื้นฐานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมในการรับประกันความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่มีการเปิดเผยและส่งต่อดังกล่าว ภายใต้กรอบข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จะได้รับการจัดทำขึ้น
 2. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มมีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้บังคับคำพิพากษา หรือคำสั่งของหน่วยงานราช การ ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงานดังกล่าว โดยไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มจะเปิดเผยส่งต่อข้อมูลเฉพาะเพียงเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่ดังกล่าวเท่านั้น และ
 3. หน่วยงานอื่น ซึ่งลูกค้าให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่บุคคลดังกล่าวได้ 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์ม มีการโอน ถ่าย และ/หรือ ส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์ม จะกำหนดมาตรฐานในการทำข้อตกลง และ/หรือ สัญญาร่วมธุรกิจกับหน่วยงาน องค์กรที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นที่ยอมรับ และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะได้รับการคุ้มครองอย่างปลอดภัย

มาตรการความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์ม และไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการคุ้ม ครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น มาตรฐานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึงการใช้หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ การใช้งานในทางที่ผิด การดัดแปลงเปลี่ยนแปลง และการทำลายโดยใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสและการจำกัดการเข้าถึง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และบุคคลเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความ สำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

นอกจากนี้ ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็น หรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม และไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มได้กำหนด ให้พนักงาน บุคลากร ตัวแทน และผู้รับข้อมูลจากไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มมีหน้าที่รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้เป็นความลับและมีความปลอด ภัยตามมาตรการที่ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มกำหนด เมื่อต้องมีการดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

ทั้งนี้ เมื่อมีการตรวจพบหรือได้รับเรื่องร้องเรียนถึงการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มจะรีบดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าว รวมถึงป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงต้องรายงานให้กับหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบ ตามที่กฎหมายระบุไว้

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องมีสิทธิในการดำเนินการ ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ ดังต่อไปนี้ (1) สิทธิขอถอนความยินยอม (2) สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์ม และขอให้ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (3) สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูลที่ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มได้ทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ โดยโอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค (4) สิทธิขอคัดค้าน หากการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำขึ้นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มหรือของบุคคลอื่น หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ หากลูกค้ายื่นคัดค้าน ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มจะยังคงดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปเฉพาะที่ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มสามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้ว่ามีความสำคัญยิ่งกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นไปเพื่อการยืนยันการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการต่อสู้ในการฟ้องร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณี (5) สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเชื่อว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของตนถูกเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อลูกค้าได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้าง ต้นแล้ว ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าวอาจจะส่งผลต่อกรณีการปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มหรือกรณีการให้บริการอื่น ๆ เนื่องจากจะไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ จึงอาจเกิดข้อจำกัดในการให้บริการในบางส่วนที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และอาจทำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ได้รับสิทธิประโยชน์การบริการ และข่าวสารจากไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มต่อไป (6) สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลชั่วคราว ในกรณีที่ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณีอื่นใดที่ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอให้ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มระงับการใช้แทน (7) สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้ เกิดความเข้าใจผิด

การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้น สามารถทำได้โดยกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิและยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์ม อาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น โดยหากไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์ม ปฏิเสธคำขอข้างต้น ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์มจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบด้วย

ช่องทางการติดต่อ

หากลูกค้า และ/หรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องการติดต่อเพื่อขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล หรือหากมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนใด เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ลูกค้าสามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้

ติดต่อทางอีเมล์ : pipop_b@yahoo.com

โทร.081-838-4044

เลขที่ 48 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170