“ปุ๋ยกับไทรเกาหลี” จาก “ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์ม”

ไทรเกาหลีจะได้รับธาตุอาหารพืชส่วนใหญ่จากดิน โดยดูดธาตุอาหารไปจากดินหรือวัสดุปลูก เพื่อนำไปสร้างส่วนต่างๆ ของลำต้น 

ปริมาณธาตุอาหารที่ดูดไปใช้จึงมีจำนวนมาก ในขณะที่การสร้างเพิ่มเติมเกิดขึ้นน้อย ขณะเดียวกันก็มีการชะล้างธาตุอาหารพืชออกไปจากดิน ทำให้ธาตุอาหารพืชในดินลดน้อยลงไป จนไม่เพียงพอกับความต้องการ

จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ “ปุ๋ย” ซึ่งเป็นธาตุอาหารเพิ่มเติมแก่ต้นไม้ เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในดิน และบำรุงการเจริญเติบโตแก่ไทรเกาหลี 

“ปุ๋ย” ที่เหมาะสมกับไทรเกาหลี ได้แก่

ปุ่ยเคมีสูตร 25-7-7 ซึ่งจะช่วยบำรุงต้น บำรุงใบ เร่งการแตกยอด 

หรือ

ปุ่ยเคมีสูตร 16-16-16 ซึ่งจะช่วยเร่งการเจริญเติบโต เร่งต้น ใบสีเขียวสด

☑️ ใส่ปุ๋ยช่วงเช้าก่อน 10:00 น. เนื่องจากไทรเกาหลีพร้อมที่จะนำธาตุอาหารไปใช้ พร้อมกับการสังเคราะห์แสง

☑️ ใส่ปุ๋ยต้นละ 1 ช้อน

☑️ อย่าใส่ปุ๋ยใกล้โคนต้นจนเกินไป ให้ห่างจากโคนต้นประมาณ8-10 ซม.

☑️ รดน้ำให้ปุ๋ยละลายทันที ไม่งั้นใบจะไหม้

☑️ ใส่ปุ๋ยทุก 15-20 วัน ไทรเกาหลีจะแน่นเป็นกำแพงต้นไม้เร็ว

☑️ ฤดูฝน น้ำฝนจะชะล้างปุ๋ยง่าย อย่าใส่ในช่วงฝนตกชุก หากจำเป็น ก็ให้พรวนดินกลบปุ๋ยทันที

ดินปุ๋ยจาก “ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์ม”
แนะนำให้ใช้ดินปุ๋ย (ดินปลูกต้นไม้) ของ “ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์ม” ในการปลูกไทรเกาหลี โดยไทรเกาหลีจะค่อยๆ ดึงไปใช้ในการเจริญเติบโต ทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ ดินมีคุณภาพดี และเป็นแหล่งสะสมสารอาหาร 

คุณประโยชน์: 
ช่วยปรับปรุงสภาพดิน เพิ่มสารอาหารแก่ดิน ทำให้ไทรเกาหลีแข็งแรงเจริญเติบโตไว

ส่วนผสม: 
น้ำหมักชีวภาพ, แกลบดำ, แกลบดิบ, มูลวัว, ขุยมะพร้าว, ดินร่วน,  ปราศจากสารเคมี

[kad_youtube url=”https://youtu.be/q0QV7cIlWVA” width=960 height=540 ]

อนุญาตให้แชร์บทความโดยใส่ข้อความว่า : ขอขอบคุณ “ไทรเกาหลี ซีซั่นฟาร์ม” 
พร้อมใส่ลิงค์ของบทความ

ด้วยความปรารถนาดีจาก
“ไทรเกาหลีซีซั่นฟาร์ม”
 ฟอร์มสวย พุ่มแน่น รั้วต้นไม้จึงแน่นสวย  .

โทรทันที! บริการดี มีคุณภาพ

www.ไทรเกาหลี.com

[kad_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=TQd9MY3OC5g” width=720 height=405 ]

[kad_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=05EKO3cUmvM&t=10s” width=720 height=405 ]

[kad_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=zGUpJnfwKmw” width=720 height=405 ]

[kad_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=VCaISIAdCmk&t=49s” width=720 height=405 ]